A A Czcionka

Polityka prywatności

Koleje Dolnośląskie S.A. jako Administrator danych osobowych dbają o prywatność swoich pasażerów oraz użytkowników Serwisu www.kolejedolnoslaskie.eu. Do naszych priorytetów należy Twoja prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy w jasny i czytelny sposób wyjaśnić, jak, dlaczego i kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe. Kiedy je udostępniamy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Celem tej Polityki jest opisanie szczegółowo informacji na te tematy.

Dzięki Polityce prywatności dowiesz się także jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności przetwarzania danych osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na danych osobowych.

Chcemy zapewnić Cię o tym, że korzystanie ze strony www.kolejedolnoslaskie.eu nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. O plikach cookies napiszemy trochę więcej w dalszej części Polityki prywatności.

Sprawdzenie aktualnego rozkładu pociągu czy cen biletów możliwe jest bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Dopiero w sytuacji, kiedy będziesz chciał się z nami skontaktować lub kupić bilet będziemy Cię prosić o podanie danych osobowych. O wszystkich dostępnych funkcjonalnościach naszej strony napiszemy poniżej.

 

Chcemy żebyś na początek poznał kilka ważnych definicji

Dane Osobowe.  To dane o Tobie, a zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez Koleje Dolnośląskie S.A.

IOD – Inspektor Ochrony Danych jest to osoba, która w naszym imieniu czuwa nad tym, aby dane były prawidłowo przetwarzane i do której możesz zwrócić się z pytaniami odnośnie Twoich danych osobowych.

Polityka. Właśnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych;

Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te operacje, które prowadzą do przeprowadzenia dla Ciebie skutecznej transakcji zakupu biletów bądź usprawniają kontakt między nami;

RODO Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO – polski skrót). Unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku

 

Kiedy i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Gdy masz pytania może się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie. W tym celu prosimy Ciebie o podanie imienia, nazwiska  oraz adresu mailowego.

Gdy aplikujesz na wybrane stanowisko możesz to zrobić wysyłając do nas swoje CV za pośrednictwem formularza na stronie. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne informacje jakie umieścić w CV. Dane te przetwarzamy tylko w celu prowadzenia procesu rekrutacji.

Gdy składasz reklamacje, w tym celu przetwarzamy takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.

Gdy chcesz kupić bilet możesz to zrobić za pomocą serwisu https://bilet.kolejedolnoslaskie.eu.  Istnieją dwie możliwości zakupu biletu – bez rejestracji, w  tym celu poprosimy Ciebie o podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Dane te będą także umieszczone na bilecie. Drugi sposób zakupu biletu związany jest z rejestracją. Do rejestracji potrzebne jest podanie adresu e-mail.

Bilet możesz kupić także za pośrednictwem serwisu KOLEO, wtedy zostaniesz przekierowany na stronę  https://koleo.pl/rozklad-jazdy/koleje-dolnoslaskie. Dla tego serwisu administratorem danych jest Astarium sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-124) przy Rondzie ONZ 1, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416223

 

Do jakich jeszcze celów przetwarzamy Twoje dane

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie przepisów prawa w celu rozstrzygnięcia ewentualnego procesu reklamacyjnego (Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w związku z Ustawą prawo przewozowe), a także na podstawie przepisów w zakresie podatkowym
i rachunkowym.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

W przypadku formularza kontaktowego podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane do tego, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować, bez tych danych nie będziemy mogli udzielić Tobie odpowiedzi.

W przypadku zakupu biletów dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy przewozu, jaką jest zakup biletu. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z umowy, o której mowa wyżej.

W przypadku złożenia reklamacji podanie jest obowiązkiem wynikających z przepisów prawa. Bez podania przez Ciebie danych nie jesteśmy w rozpocząć procesu reklamacyjnego.

W niektórych przypadkach Koleje Dolnośląskie mogą przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody, szczególnie w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany adres e-mail oraz numer telefonu.

Zgoda powinna mieć charakter dobrowolnego, konkretnego, świadomego
i jednoznacznego okazania woli osoby, której dane dotyczą. Każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: iod@kolejedolnoslaski.eu. W innym przypadku będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail będziemy przetwarzać w czasie rozpatrywania Twojej sprawy oraz w okresie wymaganym przez przepisy prawa.

Dane niezbędne do zakupu biletu przechowujemy przez okres 10 lat od dnia zakupu biletów dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

Dane związane z rozpatrzeniem reklamacji także przechowujemy przez okres 10 lat. Natomiast dane niezbędne do procesu rekrutacji przetwarzamy przez okres w jakim toczy się rekrutacja. Jeśli wyrazisz zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach to Twoje dane będziemy przetwarzać maksymalnie przez okres 4 miesięcy.

 

Komu przekazujemy dane

Przekazane Kolejom Dolnośląskim S.A. dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane podmiotom trzecim, chyba że dzieje się to w przypadku:

 1. wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą;
 2. przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane, jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:

 1. osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
 3. innym odbiorcom danych, tj. Spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą
  w Poznaniu (KIP SA) w celu dokonania transakcji zakupu biletu.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Chcemy Ciebie zapewnić, iż nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzji względem Ciebie oraz nie realizujemy za pomocą naszego serwisu żadnych działań mających na celu profilowanie Ciebie i Twoich zachowań.

 

Twoje prawa

Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu przetwarzania, dlatego chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

 • dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
  1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
  2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
  3. jeśli będzie to możliwe technicznie, także uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  1. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  2. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub,
   w których były przetwarzane;
  3. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
  4. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem  z naszych usług.

 • ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne di ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
  1. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
  2. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
  3. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 • do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do GIODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie lub innego organu nadzorczego.

 

Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 

Jak możesz domagać się realizacji przez nas swoich praw

Wszelkie żądania w powyższych kwestiach możesz wnieść kontaktując się z nami – dane kontaktowe do nas znajdziesz na końcu Polityki.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, jest to osoba, która odpowie Tobie na pytanie odnośnie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych.  Możesz się z nim kontaktować wysyłając pytania na adres e-mail: iod@kolejedolnoslaskie.eu lub pisemnie pisząc pismo na adres ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.

 

Twoje dane są z nami bezpieczne

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przekazanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z RODO.

 

Cookies (Ciasteczka) oraz adres IP

Chcemy udoskonalać nasz serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z serwisem. My zaś możemy dzięki nim tworzyć statystyki dotyczące korzystania z serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie. Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z serwisu oraz jego indywidualizacji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki   (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.

Więcej o plikach cookies możesz dowiedzieć się ze strony wszystkoociasteczkach.pl.